© 2018, EuroContract - Prevodilački Centar
Share
Nazad
eurocontract

Pravne usluge

Skroluj

Nudimo Vam kompletan paket pravnih usluga u sledećim oblastima:

Korporativno pravo

 • osnivanje privrednih društava i ogranaka stranih privrednih društava
 • izrada svih pravnih akata neophodnih za osnivanje privrednih društava i sprovođenje svih promena u APR-u
 • konsultacije i davanje pravnih mišljenja u vezi sa poslovanjem
 • zastupanje u pregovorima

Radno pravo

 • Izrada tipskih i specifičnih ugovora o radu regulisanih Zakonom o radu
 • izrada opštih akata poslodavca (Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, itd)
 • konsultacije i pravna mišljenja u vezi sa svim pitanjima iz oblasti radnog prava

Građansko pravo

 • izrada ugovora
 • zastupanje u postupku zaključenja ugovora i davanje pravnih mišljenja u vezi sa zaključenjem ugovora
 • pokretanje ostavinskog postupka
 • drafting execution petitions
 • izrada predloga za izvršenje
 • pokretanje i sprovođenje postupaka pred državnim organima i organima lokalne samouprave (katastar, sekretarijati, zavodi, javna preduzeća...)
 • zastupanje u prekršajnim postupcima

Poresko pravo

 • izrada i kontrola poreskih prijava
 • konsultacije i zastupanje u postupku pred poreskim organima
 • pregled poreske dokumentacije
 • konsultacije i pravna mišljenja u vezi sa porezom na dohodak građana, porezom na imovinu...